Maur og maurskader i polystyren

Tønsberg Skadedyrkontroll AS er Norges fremste firma innen maur og maurskader i polystyren. Grunnet økt fokus rundt denne problemstillingen har vi laget en informasjonside for de som ønsker mer kunnskap.

Maur og maurskader i polystyren (feks. Jackopor, Glava EPS, Isopor, Styrofoam) har vært et kjent problem siden tidlig 80-tallet. Skadedyrbransjen har advart mot denne problemstillingen siden man startet å bruke polystyren og den økte bruken har medført til eksplosjon av maurproblemer i nyere bygg. Hovedproblemet er den sekundære handlingen maurproblemer forårsaker - bruk av biocider, spesielt i barnehager og skoler. De siste som nå har engasjert seg sterkt innen kjemikalier i bygg og coctaileffekter er Forbrukerrådet. Mer om hva de mener er på linker nedenfor;

Farlige kjemikalier på norske barnerom

Se seminaret "Hvordan kan forbrukerne sikres en giftfri hverdag" (video)

  
Teknisk museum - Tekst: Svart jordmaur kan bosette seg i isopor løpet av 2-3 dager.

Spesielt er kombinasjonen polystyren og varmekabler et stort problem da maur er vekselvarme. Dette betyr i prakis at isolasjon under støpt dekke er mest utsatt, selv om maurene kan etablere seg alle steder der det er brukt polystyren. Maurproblemer i bygninger fører til en rekke negative forhold, men Folkehelseinstituttet er mest bekymret for den økte bruker av insektmidler, der salget har doblet seg de siste 10 årene. Også Miljørettet Helsevern ønsker reduksjon på bruken av gift og laget en rapport på dette allerede i 2008;

Skadedyrbekjempelse i barnehager og skoler

Det ble også senere utgitt en artikkel i bladet Miljø og helse vedr. tema;

Artikkel; skadedyrbekjempelse i barnehager og skoler

Folkehelseinstituttet, seksjon skadedyr (hjemmeside) er fremst i Norge på forskning av maur. Det er forsker Anders Aak (tlf. 934 84 675) som har ansvaret for den forskningen som foregår på Folkehelseinstituttet i dag. I forbindelse med forskningsresultatene har det blitt sendt ut bekymringsmeldinger og laget en rekke artikler om emne;

Bekymringsmelding til Direktoratet for Byggkvalitet (tidl.BE)

Bruk av skumplastprodukter gir mulighet for maurangrep

To arter svart jormaur innendørs?

Direktoretet for Byggkvalitet (tidl. BE) har fulgt opp med følgende svar på henvendelsen fra Folkehelseinstituttet.

Ønske om samarbeid rundt maur og maurskader i polystyren

Kommentar:
Direktoratet anser problemet, slik det fremstilles, som et problem som handler om forekomst av maur og bekjempelse av disse. Og ikke som et byningsteknisk anliggende som faller inn under hva de skal regulere etter Plan- og bygningslovens bestemmelser. Vi ser på dette svaret som noe merkelig, da det er byggemetarialene og hvordan det bygges som er primærårsaken til maurproblemene. Må legge til grunn at Direktoratet for Byggkvalitet er de som lager Plan- og bygningslovens bestemmelser samt er myndighet for tilsyn med byggevarer. De bekrefter imidlertid at de vil publisere en artikkel fra Folkehelseinstituttet (maur i byggisolasjon), men at artikkelen vil stå for Folkehelseinstituttets regning. Er det med dette slik å forstå at DB ikke går gode for i forskningsresultatene til Nasjonalt Folkehelseinstitutt? Et institutt som er direkte underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, sidestilt med Helsedirektoratet, Helsetilsyn og Legemiddelverket. DB skriver videre at de i sin nyhetsmelding vil påpeke at forekomst av maur i bygg i seg selv ikke er en helserisiko, og at det er avvikende oppfatninger om problemets omfang. Vi er enig i at maur i bygg i seg selv ikke er en helserisiko (om man ser bort i fra Faraomaur), men dette medfører til sekundære tiltak som er en miljø og helserisiko. Spesielt i barnehager og skoler, der det er barn uten ferdig utviklet imunforsvar og en adferd som gjør de mer utsatte for insektgift. Til sammenligning blir dette som å si at en vannlekkasje i en bolig i seg selv ikke er en helserisiko (at det drypper fra taket er irriterende, men ikke et helseproblem) og de ser bort i fra det etterfølgende problemet med at vann/fuktighet vil medføre til råte (svekkelse av konstruksjoner) og muggsopp (helserisiko). Har man problemer med maur, vil man igangsette tiltak. Og den sekundære handlingen hos de fleste vil være å bruke insektmidler. Det er en helserisiko. At DB klarer å skrive at det er avvikende oppfatninger om problemets omfang er rystende. Hvilke andre oppfatninger legges til grunn? Produsentenes oppfatning? Med fare for gjenntagelse. Her går Folkehelseinstituttet med Norges fremste eksperter på maur ut med en rapport som beskriver maur som et stort problem, og som et indirekte helseproblem (grunnet bruk av insektmidler). Folkehelseinstituttet som er rådgivende organ for Helse- og omsorgsdepartementet ved utarbeidelse av Forskrift om skadedyrbekjempelse, som godkjenner skadedyrbekjempere, driver med forskning knyttet til forebygging av skadedyr og som overvåker skadedyrsituasjonen i landet. Skadedyrbransjen er har i mange år advart mot problemstillingen maur og maurskader i polystyren. At maur er et problem i polystyren står til og med i Det Norske Leksikon (svart jordmaur). Men dette fremstår for Direktoretet for Byggkvalitet som "avvikende oppfatninger om problemets omfang".

Produsentene av polystyren har i mange år informert om at maur ikke er et problem i deres produkter. Spesielt ekstrudert polystyren, som er noe hardere. Dette er selvfølgelig feil og maur etablerer seg like raskt i ekspandert polystyren som i ekstrudert polystyren. Eksempel på denne type informasjon kan dere finne her. Her beskriver produsenten "Brytes ikke ned av organiske materialer (maur, råte, mugg). EPS-gruppen som består av foretak som produserer og leverer EPS-produkter skriver følgende på sine hjemmesider: Vurdering av maur i isolasjon.

Se bilde ovenfor og vurder selv informasjonen fra produsentene. Nå har imidlertid Direktoratet for Byggkvalitet sendt en henvendelse til en av produsentene:

Produktinformasjon Sundolitt EPS standard plater

I Oktober 2012 valge NRK å engasjere seg i saken om overdreven bruk av gifstoffer og laget reportasjer på TV, radio og nettet.

Bruk av gift mot skadedyr bekymrer

Kommentar:
Når NRK engasjerte seg i saken gikk kommunikasjonssjefen i Direktoratet for byggkvalitet, Gro-Maren Mogstad Karlsen ut å sa følgende;

Valg av bygningsmatrialer, konstruksjoner og gode byggedetaljer er viktige forebyggende tiltak for å unngå maur i bygg.

Helt i rake motsetningen av hva Direktoratet tidligere har gått ut med!! Se tidl. svar her.

I tillegg til dette har direktoratet etter henvendelsen fra NRK en svært aktiv periode på sine hjemmesider der de forandrer sin offentlige mening rundt problemstillingen 3 ganger på 3 dager. Dette uten å informere at informasjonen er redigert, eller at publiseringsdatoen er forandret. Vi følger selvfølgelig nøye med og printer ofte ut det som står på nettet. Se forskjell på teksten under på linken under;

Maur i byggisolasjon

Som dere selv ser på de 2 utskriftene har direktoratet plutselig fjernet det avsnittet som omhandler at pesticider kan være helse- og miljøskadelige. Og siden publiseringen første gang 8. juni 2012 har de forandret enda en gang. Direktoratet har fjernet tekst om at denne informasjonen måtte stå for Folkehelseinstituttet sin regning, og byttet ut med;

.....Valg av bygningsmaterialer, konstruksjoner og gode byggedetaljer kan imidlertid være viktige forebyggende tiltak der det forekommer maur....

Men direktoratet står fast på at det ikke er et bygningsteknisk problem? Er ikke valg av bygningsmaterialer, valg av konstruksjoner og gode byggedetaljer bygningstekniske spørsmål? Og dermed et bygningsteknisk problem?

Forstå det dem som vil. Noe skremmende at det kommer fra et direktorat som har følgende visjon;

Vår visjon er gode bygg for et godt samfunn.

Og nå i nylig i 2013 (21.nov) har direktoratet vært inne å forandret ytterligere på teksten, igjen uten å opplyse om at teksten er redigert og når det ble redigert. Se direkte link til hjemmesiden her.

 

Videoer om emne:

Maur i isopor, Tønsberg Skadedyrkontroll AS
Maurskader i isopor, Tønsberg Skadedyrkontroll AS
Maur i isopor (2), Tønsberg Skadedyrkontroll AS
Innslag på God Morgen Norge på TV2 om maur i polystyren
Betonggulv blir pigget opp grunnet stokkmaur i polystyrenen

Relevante forskrifter og veiledninger:

Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
Forskrift Om Skadedyrbekjempelse
Veileder om skadedyrbekjempelse i barnehager og skoler

 


Stokkmaurangrep i polystyren
Fotograf: Alf Fjelde

 

Kontaktinformasjon på fagpersoner med kunnskap om emne:

NTF-sertifisert takstmann, Kenneth Ervik - Tønsberg Skadedyrkontroll AS
Forsker, Anders Aak - Nasjonalt Folkehelseinstitutt
Avd. direktør, Preben Ottesen - Nasjonalt Folkehelseinstitutt

 

Linker til nettsider/artikler som omhandler emne:

Byavisen, 15. Oktober 2010
Bad og Bolig, 16. Juni 2010
Bygg.no, 16. Juni 2010

 

Linker til nettsider/artikler på engelsk som omhandler emne:  

Structural infestations of ants, Nasjonalt Folkehelseinstitutt

 

Alternative isolasjonsmaterialer:

Mange tar kontakt med oss for å høre hvilke isolasjonsmaterialer de kan bruke og som ikke maur kan etablere seg i. Folkehelseinstituttet, seksjon skadedyr har gjennom 2012 forsket på dette (rapport kommer løpet av høsten). Det viser seg at det er 3 typer isolasjon som skiller seg ut og kan være et alternativ til de mest kristiske områdene hvor maur etablerer seg; under støpt dekke (betonggulv).

På bakgrunn av de forskningsresultatene som foreligger (på utvalgte isolasjonsmaterialer) kan følgende produkter avbefales.

FOAMGLAS
Dette er det eneste isolasjonsmateriale i testen som er 100% maursikkert. Se brosjyre her.

Se forskningsrapport fra Folkehelseinstituttet: Carpenter ants in insulation

FOAMGLAS produseres av Pittsburgh Corning, verdens fremste produsent av cellglass isolasjon. Produktet er miljøvennlig og laget av knust glass. Produktet har vært på det norske markedet i over 70 år. Mer informasjon om FOAMGLAS se deres hjemmesider: www.foamglas.no.

Kontaktinformasjon: Erik Aasbøe, tlf. 402 35 334, E-post: erik.aasboe@foamglas.noCELLBETONG
Dette produktet er meget motstandsdyktig mot etablering av maur. Vil antyde 95% maursikkert. Cellbetong består av sement og ekspandert polystyrenkuler. Sementen legger seg som en hard beskyttende hinne mellom hver polystyrenkule. Forsøk viste at maurene startet å arbeide på cellbetongen, men man ser ikke at de klarer å etablere kolonier i dette produktet. Cellbetong har vært på det norske markedet de siste 10 årene. Mer informasjon om Cellbetong se leverandøren sine hjemmesider: www.tvinx.no.

Kontaktinformasjon: tlf. 322 19 190, e-post: post@tvinx.no

 

STEINULL
Noe overraskene viste testresultatene vesentlig forskjell på steinull og glassull. Steinull var mindre atraktivt for maur å etablere seg i og vil med dette være et foretrukket isolasjonsmateriale fremfor glassull. Til å lage steinull brukes naturstein, i hovedsak den vulkanske steinsorten diabas. Denne blir, sammen med koks og dolomitt, varmet opp til ca. 1500 grader. Den flytende steinmassen slynges ut som tynne fibre som blir tilsatt binde- og impregneringsmiddel. Etter avkjøling og herding blir det formfaste isolasjonsmateriale bearbeidet til plater, matter m.m.

Kontaktinformasjon: tlf. 220 24 000, e-post: rockwool@rockwool.no

   

  

Bildegalleri om emne:


Polystyrenplater uthulet av svart jordmaur (1)


Polystyrenplater uthulet av svartjordmaur (2)


Polystyrenplate (ekspandert) uthulet av stokkmaur


Polystyrenplate (ekstrudert) uthulet av stokkmaur


Isoporblokk (10x10 cm) i et maurakvariet (1)


Stokkmaur som uthuler en isoporblokk (10x10 cm) (2)


Stokkmaur som har angrep polystyren (1)
Fotograf: Alf Fjelde


Gulv i gang pigget opp grunnet angrep av stokkmaur (2)
Fotograf: Alf Fjelde


Utkast av polystyren, typisk når angrep av maur i polystyren (3)
Fotograf: Alf Fjelde


Polystyren fra gulv pigget opp grunnet angrep av stokkmaur (1)

 
 Uthulet polystyren i gulv fra stokkmaurangrep (2)

 
 Bilde av wc pigget opp grunnet stokkmaur (3)


Utkast (spon) fra Litexplater grunnet brun jordmaur.