Konsulenttjenester

Tønsberg Skadedyrkontroll AS har stor kompetanse og tilbyr konsulenttjenester innen vårt fagområdet på flere felt: Eierskiftesaker, fagkyndig vitne, forsikring, byggeteknisk, kurs, foredrag, med mer.

Forsikring

Det er i dag mange forsikringsselskaper på markedet og det kan være vanskelig å sette seg inn i de forskjellige vilkårene selskapene tilbyr. Hva er den beste forsikringsløsningen for deg? Har du uenig med forsikringsselskapet? Tønsberg Skadedyrkontroll AS har Norges fremste kompetanse på området. For mer informasjon, ta kontakt!

Maur i isopor - nybygg

Ved nybygging av bolig eller næringsbygg er det flere og flere arkitekter/utbyggere som lurer på hva som kan gjøres av forebyggende tiltak for å unngå skadedyrproblematikk, spesielt med tanke på maur og maurskader i ekspandert polystyren (isopor). Tønsberg Skadedyrkontroll AS er eneste aktør i Norge som jobber aktivt med denne problemstillingen og har patenterte byggetekniske løsninger som utføres under selve byggeprosessen.

I den senere tid har bruken av ekspandert polystyren økt kraftig og det blir ikke mindre bruk etter de nye forskriftene fra 2010. Ekspandert polystyren, som på folkemunne blir kalt isopor, er et materiale som maurene liker seg veldig godt i. At man ofte bruker polystyren som isolasjon under varmekablene gjør ikke ting bedre, ettersom maur er vekselvarme. Med polystyren og varmekabler oppnår maurene 2 av de 3 forhold de trenger ved etablering av samfunn. En sikker plass og materiale det er enkelt å lage gangsystemer i, samt varme store deler av året. Den siste av viktige forhold er næringskilder, noe det finnes masse av ut i nærmiljøet.

Avliving av myter

Når våre tekniker snakker med håndverkere i daglig arbeid er det mye feil og myter som blir nevnt i forbindelse med maur og maurskader i polystyren. Derfor viktig å avlive en del av disse mytene:

  1. Maur (svart jordmaur) etablerer seg like raskt i ekstrudert polystyren (styroform) som ekspandert polystyren (isopor). Tester utført på Folkehelseinstituttet, seksjon skadedyr av avdelingsdirektør Preben Ottesen og seniorforsker Tone Birkemoe bekrefter dette. Se bekymringsmelding.
  2. Maurene spiser ikke polystyren som en næringskilde. De gnager ut ganger og uthuler isolasjonen for å etablere samfunn.
  3. Polystyren behøver ikke å være fuktskadet for at maur skal etablere seg.

En interessant observasjon ut fra egne tester (i akvarium) er at svart jordmaur starter å uthule polystyren allerede etter 2-3 dager, det samme med stokkmaur, selv med alternative bomuligheter (råteskadet treverk). Dette er med å bevise hvor raskt maurene kan etablere seg i denne type isolasjon, da spesielt med tanke på nybygg. Vi ser at flere og flere av våre kunder har nyere boliger og undersøkelser i nyere boligfelt fra 80-90 tallet viser at 60% (sokkeletasje) og 82% (plate på mark) har plager med maur. Det finnes også flere rapporter på helt nye boliger der det er angrep av maur i isolasjonen. Dette skaper et problem for entreprenøren som leverer et bygg med feil og mangler ved overtagelse. At maur kan etablere seg så raskt i et bygg bekrefter forskningsresultatene.

Det som er en utfordring med maur og maurskader i polystyren er informasjonen som er i markedet samt mangel på kunnskap. Produsentene ”hauser” ned denne problemstillingen og nekter for at dette er et stort problem da ikke polystyren er næring for maur. Produsentene feilinformerer leverandørene som igjen informerer entreprenørene som igjen sluttbruker får sin informasjon fra. Dette blir en vond sirkel som er vanskelig å bryte. Produsentene bør ta ansvar og innrømme at dette er et problem, og et voksende problem da bruken av denne type isolasjonsmateriale bare øker. De bør også ta ansvar for kartlegging ved å sette i gang undersøkelser/tester av en nøytral part, som for eksempel Folkehelseinstituttet. Det finnes en rekke dokumentasjon (utførte tester, møtereferater, notater og vitner) på at produsenter av polystyren har kjent godt til problemet helt siden 80-tallet! En uttalelse fra en av Norges største produsenter (1984) lød som følgende: "ønsker ikke å ta opp saken for at ikke det skal bli mer blest om det". I 1999 ble det gjennomført en undersøkelse på oppdrag fra en stor produsent. Resultatet som viste at maur uthulet både ekspander og ekstrudert polystyren like raskt ble aldri offentliggjort.

En skriftlig uttalse fra en produsent (2006) rundt maur og maurskader i polystyren er som følgende: "Vi opplever ikke maur i EPS som noe problem da EPS ikke har noe næringsverdi og følgelig ikke er attraktivt for maur eller andre levende organismer som mat". Spennende uttalelse da treverk heller aldri har vært næring for maur som spiser karbohydrater og proteiner!

Men det er ikke bare produsentene som har en lang vei å gå. En uttalelse rundt problemstillingen fra Byggmesterforbundet (2011) var som følgende: "Vi er vel kjent med problemstillingen maur og skumplastmateriale. Hovedutfordringen er etter vår oppfatning ikke selve materiale, men eventuelt de feil omgivelser disse anvendes i". Hva Byggmesterforbundet mener med dette er vanskelig å forstå, men ut i fra forskningsresultater og erfaring viser uttalelsen total mangel på kunnskap rundt dette emne.

Video av maur i polystyren 
Video der betonggulv blir pigget opp grunnet stokkmaur

Hvorfor er dette et så stort problem?

Saken er at det kan være vanskelig å lokalisere maur i polystyren, kartlegge omfang og bekjempe maurene. Da spesielt med tanke på stokkmaurangrep. Det finnes pr. i dag ingen 100% metode som kan lokalisere maursamfunn i polystyren under støpt dekke. Vi i Tønsberg Skadedyrkontroll AS har gjennom en årrekke prøvd med elektromagnetiske bølger, varmesøkende kamera, biosonar (ultralyd), radarsignal med mer. Og Folkehelseinstituttet har testet ut søk med radioaktivt jod. Grunnen for at man ikke klarer å lokalisere maurene i polystyren er i hovedsak at maurene er vekselvarme og ekspandert polystyren inneholder ca. 98% luft. Det er vanskelig å finne luftlommer (strukturforandringer) i "luft", dette i kombinasjon med støpt plate over isolasjonen.

Folkehelseinstituttet ved Tone Birkemoe og Anticimex gjennomførte i 2002 en undersøkelse av maurangrep på hus i Sør-Norge. Informasjon om maurart, reirlokaliteter og bygningskarakter ble samlet inn i forbindelse med 35 maurangrep. Konklusjonen var at skadedyrbekjempere melder om  flere og flere angrep i tilknytning til gulv med varmekabler og polystyren. Bare i ett tilfelle ble reiret lokalisert i gulv med polystyren og varmekabler. I de tilfellene reirene ikke ble lokalisert viste det seg imidlertid at nesten alle bygninger hadde varmekabler og polystyren i gulvene. Dette var ikke tilfelle der reir var blitt lokalisert og forskjellen mellom disse gruppene av bygninger var signifikant. Mest sannsynlig var reirene i gulvene med varmekabler der de ikke ble funnet. En vellykket bekjempelse er vanligvis avhengig av lokalisering av reir. Byggeskikken med oppvarmede gulv i kombinasjon med polystyren kan derfor ha gjort bekjempelse av stokkmaurangrep i bolig vanskeligere og dyrere enn før.

For mer informasjon om denne undersøkelsen se: http://www.fhi.no/dav/902D308885.pdf

En stor landsdekkende undersøkelse med over 40 skadedyrfirmaer ble igangsatt av Folkehelseinstituttet i 2011 på bakgrunn av overnevnte problem.

Maur og maurskader forårsaker mange boligtvister (eierskiftesaker), dyre behandlinger, følgeskader ved behandling, levering av nye boliger med feil, forsikringsutbetalinger og irritasjon. Men det viktigste er unødvendig bruk av sprøytemidler. Insektmidler som brukes til bekjempelse av maur, kan være helse- og miljøskadelige. Mange insekticider er selv i små mengder farlige for mennesker, enten man utsettes for stoffene en gang eller gjentatte ganger. Ved forgiftninger på grunn av insektmidler gjelder 66 prosent av forgiftningen barn. Barn og unge er mer sårbare enn voksene, både på grunn av sitt atferdsmønster og fysiologi. Dersom små barn får i seg pesticider, tåler de mindre av disse og har dårligere evne til å bryte ned og skille dem ut. Den store fysiologiske utviklingen hos barn kan også påvirkes i uheldig retning ved eksponering ovenfor giftstoffer. Andel studier som viser negative effekter ved bruk av insektmidler øker og biocider er også en anerkjent risikofaktor for kreft. Andre negative helseeffekter med insektmidler er svekkelse av immunforsvar, hudirritasjon, astma, redusert fruktbarhet og endring av hormonelle funksjoner (Folkehelseinstituttet, seksjon skadedyr).

For mer informasjon se her.

Teknisk beskrivelse på Protan maurmembran

Eierskiftesaker

/article/5193/Kvalitetsstempel_01.jpg

Mange tar kontakt med oss der de har kjøpt eller solgt bolig med skadedyrproblemer. Tønsberg Skadedyrkontroll AS har spesialisert seg på eierskiftesaker og har 2 av 3 NTF-sertifiserte takstmenn i landet innen fagfeltet skadedyr. Vi kan tilby kunder den bistand som trengs for riktig fremdrift og løsninger. Tønsberg Skadedyrkontroll AS har lang erfaring med å tilby fagkyndig vitne, utforming av rapporter og bistand med advokat. Mer informasjon om samarbeidende advokater finnes her.

Oversikt over utfall i rettsaker som omhandler skadedyr:

Nordre Vestfold Tingrett - prisavslag på grunn av maur

Borgarting Lagmannsrett - prisavslag på grunn av maurplager

Ny dom fra Høyesterett - rotter

Borgating Lagmannsrett - prisavslag på grunn av stripet borebille

Det er en markant økning i antall konflikter ved kjøp og salg av bolig i Norge. I 2009 mottok Protector og Norwegian Claims Link til sammen over 7 000 krav fra misfornøyde boligkjøpere. I 2005 var antall krav så vit i overkant av 4 000. Omsetningen av antall boliger har i samme periode sunket fra 74 435 til 70 674. Dette betyr at hver tiende boligkjøper i trøbbel. Selger gir alt for ofte feil opplysninger om boligen eller unnlater å opplyse om viktige forhold i håp om en høyere pris.

Husk også at verditakster sier svært lite om boligens tekniske tilstand.

Se mer om eierskifteforsikring her.

Se mer om boligkjøperforsikring her.

Reklamasjoner

Andel av antall skadesaker hvor skadedyr / insekter er innvolvert:

Fordeling av skadedyr/insekter og snittskade:

Skreddersydde kurs

Kurs om skadedyr kan være en viktig del i det totale forebyggende arbeid mot skadedyr. Tønsberg Skadedyrkontroll AS har kurs for forsikringsselskap, kommuner, borettslag, stiftelser, faghandlere, advokater, entreprenører og overnattingsteder for å nevne noen. Med våre skadedyrkurs deler vi vår viten og kunnskap om det biologiske systemet og dets småkryp. Vi vet hvor viktig samarbeidet er mellom arbeidsrutiner, utstyr og sikre lokaler. Foredragsholder Kenneth Ervik er Norges eneste NTF-sertifiserte takstmann innen skadedyr og er forfatter av boken "Effektiv bekjempelse av maur". Sammen med Raaen Entreprenør A/S arrangerer Tønsberg Skadedyrkontroll AS den årlige fagdagen i Tønsberg der en rekke bransjer samles for å øke kunnskapsnivået innen aktuelle fagfelt.